Taisyklės

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „365 Kemperiai“, juridinio asmens kodas 304871598, buveinės adresas Lubinų g. 12a, Avižieniai 14180, Lietuvos Respublika (toliau – „365 KEMPERIAI”
arba „Bendrovė“), transporto priemonės nuomos sutarties bendrosios sąlygos (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja: Transporto priemonės užsakymo,
rezervacijos, perdavimo Nuomininkui ir grąžinimo Bendrovei procesą, Transporto priemonės naudojimą, Transporto priemonės ir turto eksploatavimui
taikomas sąlygas bei reikalavimus, Nuomininko atsakomybės sąlygas, apmokėjimo sąlygas ir kitus su Paslaugų užsakymu ir naudojimu susijusius santykius.
1.2. Nuo Užsakymo patvirtinimo momento, kaip nurodyta Taisyklių 3.2. – 3.3. punktuose, tarp Nuomininko ir Bendrovės susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai,
kuriuos reglamentuoja Užsakymo sąlygos, Taisyklių (įskaitant priedus) nuostatos, Bendrovės interneto svetainėje, įskaitant Kainoraštį, Paslaugų įkainius, ir kitos
individualiai tarp Šalių raštu aptartos Transporto priemonės rezervacijos sąlygas (toliau – „Sutartis“).
1.3. Prieš pateikdamas Transporto priemonės Užsakymą Nuomininkas privalo susipažinti su Taisyklėmis, Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu. Nuomininkui pateikus
užsakymą laikoma, kad Nuomininkas susipažino su Taisyklėmis, Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu ir su jomis sutinka.
1.4. Nuomininkui pateikus Užsakymą dėl konkrečios komforto klasės Transporto priemonės, Transporto priemonės rezervacijai bei naudojimui yra taikomos šios
Taisyklės ir kiti Taisyklių 1.2 punkte nurodyti šaltiniai.
1.5. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių 1.2 punkte nurodytų šaltinių, aiškinant Sutartį ir ją taikant yra nustatoma tokia pirmenybės tvarka:
1.5.1. Užsakymas arba specialioji sutarties dalis (jei pasirašyta);
1.5.2. Kainoraštis, Paslaugų įkainiai;
1.5.3. šios Taisyklės;
1.5.4. informacija, nurodyta Svetainėje.

2. SĄVOKOS

2.1. „Aukšto aktyvumo sezonas“ – metu laikotarpis nuo birželio 17 d. iki rugpjūčio 26 d.
2.2. “Vidutinio aktyvumo sezonas” – metų laikotarpis nuo balandžio 16 d. iki birželio 16 d.
2.3. “Žemo aktyvumo sezonas” – metų laikotarpis nuo rugpjūčio 27 d. iki balandžio 15 d.
2.4. „Eismo įvykis“ – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžiama eismo įvykio sąvoka – įvykis kelyje, viešoje
arba privačioje teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, krovinys,
kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas.
2.5. Kainoraštis“ reiškia Svetainėje paskelbtas Paslaugų ir nuomos kainas, kitus mokesčius, baudas ir rinkliavas. Jį galite rasti čia https://kemperiai365.odoo.com/en/kainorastis-papildomi-mokesciai
2.6. „Kelių eismo taisyklės“ reiškia atitinkamoje šalyje galiojančias kelių eismo taisykles ir susijusias teisės aktų nuostatas.
2.7. „Mokėjimo kortelė“ reiškia Nuomininkui ar kitam asmeniui išduotą galiojančią mokėjimo kortelę (korteles), kurią Nuomininkas turi teisę teisėtai naudoti
atsiskaitymams už Paslaugas.
2.8. „Mokėjimo sąskaita“ reiškia Nuomininkui ar kitam asmeniui priklausančią mokėjimo sąskaitą, susietą su Mokėjimo kortele.
2.9. „Nuomininkas“ reiškia Bendrovės klientą (fizinį ar juridinį asmenį), kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis ir naudojasi Paslaugomis laikydamasis Sutarties.
2.10. „Nuomos mokestis“ reiškia mokestį už Bendrovės paslaugas, kuri turi būti sumokėtas pilna apimtimi iki Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.
2.11. „Naudojimo laikotarpis“ reiškia laikotarpį nuo Transporto priemonės Nuomininko patvirtintame Užsakyme nurodytos Transporto priemonės nuomos pradžios
momentas iki Transporto priemonės grąžinimo Nuomininkui momentas.
2.12. „Rezervacijos mokestis“ – reiškia nuomos mokesčio dalį, mokamą Bendrovei avansu ir skirtą užtikrinti Nuomininko ketinimus išsinuomoti Transporto
priemonę.
2.13. „Paslaugos“ reiškia Transporto priemonės nuomos paslaugas (be susijusių vairavimo paslaugų), kurias 365 KEMPERIAI teikia Nuomininkui, įskaitant galimybę
Svetainėje pasirinkti norimos komforto klasės Transporto priemonę, ją rezervuoti ir ja naudotis Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
2.14. „Paslaugų įkainiai“ reiškia Svetainėje skelbiamą informaciją apie konkrečiai Transporto priemonei taikomas Paslaugų kainas. Ši informacija yra neatskiriama
šių Taisyklių dalis.
2.15. „Privatumo politika“ reiškia Bendrovės privatumo politiką, kurioje yra pateikiama informacija apie Nuomininko asmens duomenų tvarkymą, įskaitant apie
Nuomininko, kaip duomenų subjekto, teises (pasiekiama adresu: https://www.kemperi365.lv/privatumo-politika-ir-slapukai/)
2.16. „Sutartis“ reiškia sutartį dėl Paslaugų teikimo Nuomininkui. Sutartis dėl Paslaugų teikimo tarp Nuomininko ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo Užsakymo
patvirtinimo momento, kaip nurodyta Taisyklių 3 skyriuje.
2.17. „Svetainė“ reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu https://www.kemperi365.lv/
2.18. „Transporto priemonė“ reiškia motorinę transporto priemonę, kurią 365 KEMPERIAI suteikia Nuomininkui laikinai naudotis už mokestį laikantis šių Taisyklių,
įskaitant visą kitą turtą, priskiriamą Transporto priemonei ir (ar) esantį jos priklausiniu.
2.19. „Užsakymas“ reiškia elektroninį, rašytinį, žodinį Nuomininko pageidavimą gauti Paslaugas dėl Nuomininko pasirinktos komforto klasės ir komplektacijos
Transporto priemonės (su priklausiniais) ir faktinio sutikimo su Sutarties sąlygomis išraiška.
2.20. „Užstatas“ reikia Nuomininko Mokėjimo sąskaitoje įšaldoma piniginių lėšų suma/ Nuomininko mokėjimo pavedimu ar grynais pinigais sumokėta pinigų suma,
kuri skirta užtikrinimui; Bendrovės galimų nuostolių, susijusių su Nuomininko naudojimosi Transporto priemone ir kitu turtu, kompensavimui; draudiko
nekompensuojamųjų nuostolių dėl žalos Transporto priemonei kompensavimui; baudoms sumokėti ir kitiems žalos nustatymo, reguliavimo ir administravimo
kaštams, kuriuos patiria 365 KEMPERIAI padengti. Užstato suma priklauso nuo pasirinktos komforto klasės bei papildomų draudimo paslaugų.
2.21. Kitos šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos turi reikšmes, nurodytas Taisyklių 1.2 punkte nurodytuose šaltiniuose.

3. UŽSAKYMAS. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS

3.1. Užsakymą sukurti, jį pateikti ir naudotis Paslaugomis turi teisę naudotis asmenys, sulaukę 25 amžiaus, atlikę šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir atitinkantys
šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.
3.2. Siekdamas rezervuoti Transporto priemonę ir pateikdamas Užsakymą Nuomininkas privalo:
3.2.1. atidžiai ir atsakingai perskaityti Taisykles, Kainoraštį, Privatumo politiką (taip pat jų priedus), susipažinti su Paslaugų įkainiais, informacija, pateikiama
Bendrovės interneto svetainėje;
3.2.2. išreikšti sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma;
3.2.3. nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pateikti kitus duomenis, informaciją ir (arba)
dokumentus, kurių pagrįstai gali paprašyti 365 KEMPERIAI Užsakymo pateikimo metu;
3.2.4. sumokėti Bendrovei Transporto priemonės Užsakyme nurodytą Rezervacijos mokestį, kuris bus įskaitomas į bendrą Paslaugų kainą, arba visą
Užsakyme nurodytą nuomos kainą.
3.2.5. Už ne Nuomininko vardu išduotos Mokėjimo kortelės pateikimą Bendrovei atsako pats Nuomininkas ir, atitinkamai, už tokius veiksmus jis prisiima visą
atsakomybę prieš tokios Mokėjimo kortelės turėtoją ir mokėjimo kortelę išdavusį banką, mokėjimo įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.
3.2.6. Norėdamas naudoti Transporto priemones, Nuomininkas privalo turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti Transporto priemones (t. y.
vairuotojo pažymėjimą).
3.3. Laikoma, kad Sutartis su Nuomininku sudaryta nuo to momento, kai Nuomininkas atlieka šių Taisyklių 3.2.1–3.2.4 punktuose nurodytus veiksmus, ir 365
KEMPERIAI pateikia Nuomininkui patvirtinimo pranešimą ir Sutarties dokumentus patvarioje laikmenoje.
3.4. Užsakymas yra pateikiamas Bendrovei naudojantis Svetainėje sukurta asmenine Nuomininko paskyra. Paskyra yra laikoma sukurta to asmens vardu, kurio
asmens duomenys yra pateikti Užsakymo formoje. Toks asmuo laikomas Nuomininku.
3.5. Išimtiniais atvejais, kai Nuomininkas neturi techninių galimybių pateikti Užsakymą Svetainėje, 365 KEMPERIAI suteikia galimybę Nuomininkui pateikti Užsakymą
žodžiu/telefonu. Tokiu atveju, Nuomininkas, nuo tokio Užsakymo žodžiu/telefonu pateikimo 7 (septynias) dienas privalo atvykti pas Bendrovę ir raštiškai
patvirtinti savo sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma, pasirašyti Specialiąją dalį ir sumokėti Rezervacijos mokestį.
3.6. Jeigu Paskyros kūrimo metu Nuomininkas pateikia ne visus duomenis, neatlieka visų nurodytų registracijos ar kitų veiksmų, 365 KEMPERIAI turi teisę
Nuomininkui priminti apie tai ir atitinkamai šiais tikslais tvarkyti Nuomininko pateiktus bei apie jį surinktus duomenis, kaip tai yra nurodyta Privatumo politikoje.
3.7. Tais atvejais, kai 365 KEMPERIAI turi pagrįstų abejonių dėl asmens pateikiamų duomenų tikrumo atvejais, 365 KEMPERIAI turi teisę nepatvirtinti Paskyros
sukūrimo/Užsakymo arba asmeniui neleisti naudotis Paslaugomis ar jų dalimi.
3.8. Laikoma, kad tiek sukurdamas paskyrą, tiek ir rezervuodamas Transporto priemonę, Nuomininkas patvirtina (ir toks patvirtinimas galioja visu Paslaugų
teikimo metu nuo paskyros sukūrimo iki Sutarties nutraukimo), kad jis / ji:
3.8.1. yra sulaukęs tinkamo amžiaus naudotis Paslaugomis, kaip tai nurodoma Taisyklėse (įskaitant individualiai aptartas išimtis);
3.8.2. turi galiojančią teisę vairuoti Transporto priemonę ir tokią teisę turės visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.8.3. turi įgūdžių, būtinų naudojantis Transporto priemone;
3.8.4. Nuomininko fizinis pasirengimas ir fizinė bei psichinė sveikatos būklė yra pakankami Transporto priemonei valdyti ir jis tenkina kitus vairavimo
pažymėjime nurodytus reikalavimus, jeigu tokie yra;
3.8.5. nėra neblaivus ir (ar) apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, ir toks išliks visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.8.6. nėra kitų priežasčių, dėl kurių jis negali pradėti naudotis Transporto priemone pagal taikomus teisės aktus, ir tokių priežasčių neatsiras visu Transporto
priemonės naudojimo metu;
3.8.7. patvirtina, jog Nuomininkas turi teisę atsiskaityti už Paslaugas Mokėjimo kortele;
3.8.8. yra susipažinęs su Paslaugų užsakymui ir naudojimuisi Paslaugomis taikomais Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu, kitomis Paslaugų teikimo sąlygomis;
3.8.9. sutinka, kad baudos ir kitos Kainoraštyje nurodytos sumos būtų Taisyklėse nustatyta tvarka nurašytos nuo palikto Užstato, Mokėjimo kortelės
arba rezervuotos Mokėjimo sąskaitoje;
3.8.10. sutinka, kad būtų renkami ir tvarkomi asmens duomenys, būtini Sutarties sudarymui ir vykdymui ir kitiems tikslams, kaip tau yra nurodyta Privatumo
politikoje.
3.9. Susikurdamas paskyrą Svetainėje ir pateikdamas savo duomenis bei dokumentus, būtinus tam, kad Nuomininkas įgytų teisę užsakyti ir naudotis Paslaugomis,
Nuomininkas privalo pateikti teisingą, tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, gimimo datą, savo mobiliojo ryšio
telefono numerį ir savo elektroninio pašto adresą, kito (antrojo) vairuotojo duomenis. Draudžiama susikurti paskyrą ir atlikti registraciją naudojantis svetimais,
netikrais, suklastotais ar neteisėtai surinktais duomenimis, taip pat perleisti, parduoti ar išnuomoti savo paskyrą, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo paskyra
kitiems asmenims. Nuomininkas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, įskaitant, jeigu nepaisant nurodyto draudimo tokiais veiksmais bus padaryta
žala Bendrovei ar bet kuriems kitiems asmenims.
3.10. Nuomininkas privalo kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, duomenis, kurie naudoti sukuriant paskyrą, išmanųjį įrenginį ir
kitus asmens dokumentus, ir neturi teisės jų perduoti ar kitu būdu atskleisti jokiam kitam asmeniui ar sudaryti galimybę ar sąlygas prie jų prieiti, ar jais
pasinaudoti kuriant paskyrą, ar naudojantis Paslaugomis. Nuomininkas yra atsakingas už jo prisijungimo duomenų bei paskyros saugumą, slaptumą ir
konfidencialumą.
3.11. Nuomininkas užtikrina, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kita įranga registracijai, paskyros sukūrimui ir (arba) prisijungimui prie jos, būtų laikomasi
racionalių ir pagrįstų saugumo priemonių (įskaitant antivirusines programas ir ugniasienes), ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias dėl nepakankamo
Nuomininko kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės ar kito įrenginio saugumo.

4. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
Bendrosios taisyklės

4.1. 365 KEMPERIAI įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų tvarkinga ir tinkama naudoti bei eksploatuoti pagal jos tiesioginę paskirtį, atsižvelgiant į
normalų ir įprastą Transporto priemonės nusidėvėjimą.
4.2. Gedimai ir veikimo sutrikimai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ir nedarys jam įtakos artimiausiu metu (pvz., išoriniai ar vidiniai įrangos, detalių subraižymai,
nubrozdinimai, multimedijos įrangos veikimo sutrikimai, daviklių gedimai, šildymo sistemos sutrikimai, šaldytuvo, viryklės, tualeto veikimo sutrikimai), taip pat
defektai, kurie nėra netinkamos Transporto priemonės priežiūros pasekmė, nepripažįstami trūkumais.
4.3. Naudodamasis Paslaugomis, Nuomininkas, be kita ko:
4.3.1. privalo laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, taip pat laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nepaminėti
šiose Taisyklėse, tačiau laikomi įprastais reikalavimais tokio turto naudojimui;
4.3.2. privalo laikytis Bendrovės instrukcijų, nurodymų ir rekomendacijų, nustatytų šiose Taisyklėse ir Bendrovės interneto svetainėje;
4.3.3. Pradedamas naują kelionės dieną bei kuro papildymo metu, patikrinti tepalų, aušinimo skysčio, vandens lygius, padangų spaudimą;
4.3.4. privalo vairuoti atsargiai, neviršydamas leistino greičio, rūpestingai, kultūringai ir saugiai, gerbdamas kitus eismo dalyvius bei asmenis, laikantis visų
būtinų atsargumo priemonių ir nekeliant pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai;
4.3.5. per vieną kelionės dieną nuvažiuoti ne daugiau nei 400 km (06.17-08.26) /500 km (08.27-06.16) (vienos dienos vidutinis nuvažiuotas atstumas paskaičiuojamas dalinant per Nuomininko visą nuomos terminą nuvažiuotą atstumą iš nuomos dienų skaičiaus);
4.3.6. privalo elgtis kaip pakankamai atsargus, apdairus, atsakingas ir informuotas asmuo;
4.3.7. privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir nepaveiktas psichiką veikiančių medžiagų;
4.3.8. privalo nepradėti vairuoti Transporto priemonės, jei serga ar yra pavargęs ir vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui, ar yra kitų priežasčių, dėl
kurių negali saugiai naudoti Transporto priemonės pagal teisės aktų reikalavimus;
4.3.9. neturi teisės perduoti vairuoti, valdyti ar naudoti Transporto priemonę kitiems asmenims, neturi teisės subnuomoti Transporto priemonės, perleisti
jokių šiose Taisyklėse numatytų teisių ar pareigų;
4.3.10. neturi teisės kopijuoti, keisti ar ištrinti Transporto priemonės sistemos duomenų, pasisavinti, sunaikinti ar kitaip sugadinti Transporto priemonėje
esančių Transporto priemonės dokumentų (pvz., techninio paso, registracijos liudijimo ir pan.);
4.3.11. neturi teisės be Bendrovės sutikimo ardyti, remontuoti, modifikuoti Transporto priemonės; Bendrovei sutikus ir Bendrovės atsakinga, technikui
dalyvaujant nuotoliniu būdu (naudojant šiuolaikinės vaizdo skambučių priemones) Nuomininkui leidžiama atlikti smulkųjį Transporto priemonės
remontą ar kitus panašius veiksmus.
4.3.12. privalo laikytis kitų reikalavimų, taikomų tų kategorijų Transporto priemonėms, kurias jis / ji turi teisę vairuoti, kaip tai nurodyta vairuotojo
pažymėjime;
4.3.13. neturi teisės Transporto priemone vežti sprogstamųjų, degių, toksinių medžiagų ar medžiagų, pavojingų žmogaus gyvybei ar sveikatai, kt., neturi teisės
Transporto priemonėje arba šalia jos naudoti atviros ugnies ar kitus gaisrą sukelti galinčius šaltinius;
4.3.14. neturi teisės Transporto priemonės naudoti tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta, perkrauti Transporto priemonę didesniu svoriu, netinkamai
pritvirtinti ir išdėstyti krovinį;
4.3.15. privalo laikytis kelių eismo taisyklių;
4.3.16. neturi teisės naudoti Transporto priemonės lenktynėse, varžybose ar kitais su sportu ar lenktynėmis susijusiais tikslais, nenaudoti jos kaip mokomosios
transporto priemonės, taip pat nenaudoti Transporto priemonės padidintos apkrovos režimu (sunkių krovinių gabenimui ir pan.) ir (ar) kitoms
transporto priemonėms vilkti, nenaudoti Transporto priemonės tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta ar pritaikyta (pvz., nevažiuoti miškais, vandens
telkiniais, kitomis nepravažiuojamomis vietomis), nenaudoti Transporto priemonės veiklai, kurią draudžia teisės aktai arba kuriai teisės aktai kelia
specialius reikalavimus (pvz., taksi, pavėžėjimo veiklai);
4.3.17. privalo saugoti, tausoti Transporto priemones, įskaitant jose esantį turtą, privalo imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti Transporto priemonės
saugumą (t. y. užrakinti Transporto priemonę, uždaryti langus, išjungti žibintus bei grotuvą ir kt.);
4.3.18. privalo užtikrinti, kad (i) Transporto priemonėje nebūtų rūkoma; kad (ii) gyvūnai būtų vežami specialiai tam pritaikytoje transportavimo dėžėje;
4.3.19. privalo laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.
4.3.20. Transporto priemonė gali būti naudojama Europos Sąjungos, Norvegijos bei Šveicarijos teritorijoje. Draudžiama vežti Transporto priemonę, ja
naudotis kitose teritorijose, o ypač Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Jei Nuomininkas pageidauja naudotis Transporto priemone už Europos
Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos teritorijų ribų, jis turi gauti išankstinį rašytinį Bendrovės sutikimą.
4.3.21. Jeigu Naudojimo laikotarpiu Nuomininkas pastato Transporto priemonę mokamoje aikštelėje ar palieka Transporto priemonę mokamoje aikštelėje,
jis / ji privalo sumokėti už Transporto priemonės stovėjimą.

Transporto priemonės perdavimas Nuomininkui

4.4 Nuomininkas pateikdamas Užsakymą ir (ar) sudarydamas Sutartį bei sumokėdamas Rezervacijos mokestį arba visą Nuomos mokestį rezervuoja/išsinuomoja
Royal, Super Luxury 22-23, Luxury 20-21, Premium 22-23, Family 20-21, Family+ 23, Family+ 20-22, Urban, prikabinamas namelis 22-23 arba VIP prikabinamas namelis  komforto klasės Transporto priemonę.
4.5. Aukštojo aktyvumo sezonu, t.y. kiekvienų metų birželio 17 d. – rugpjūčio 26 d., Nuomininko rezervuota pasirinktos komforto klasės Transporto priemonė
perduodama Nuomininkui I-V savaitės dienomis nuo 13 iki 17 val. ir VI savaitės dieną nuo 12 iki 14 val. Jei Užsakymas vykdomas Vidutinio ir Žemo aktyvumo
sezono laiku (t.y. rugpjūčio 27 – birželio 16 d.), rezervuota Nuomininko pasirinktos komforto klasės Transporto priemonė perduodama Nuomininkui I-V
savaitės dienomis nuo 9 iki 17 val. ir VI savaitės dieną nuo 12 iki 14 val. 365 KEMPERIAI turi teisę suteikti Nuomininkui ankstyvo pasiėmimo paslaugą už
papildomą mokestį, nurodytą Kainoraštyje.
4.6. Nuomininkas turi teisę papildyti iš Bendrovės papildomai perkamos paslaugų sąrašą atvykęs priimti Transporto priemonę. Tokiu atveju taikomos Kainoraštyje
nustatytos kainos.
4.7. Nuomininkas ar jo paskirtas/įgaliotas asmuo (veikiantis įgaliojimo pagrindu arba nurodytas Užsakyme kaip antrasis vairuotojas) turi atvykti Sutartyje nurodytu
Transporto priemonių perdavimo Nuomininkui laiku ir priimti Transporto priemonę. Nuomininkas gali pradėti naudotis priėmęs Transporto priemonę per
Užsakyme/Sutartyje numatytą nuomos laikotarpį.
4.8. Laikoma, kad Transporto priemonė rezervuota Nuomininkui visam Užsakyme numatytam nuomos terminui, todėl Nuomininkui laiku neatvykus ar pavėlavus
priimti Transporto priemonės per Užsakyme/Sutartyje numatytą nuomos laikotarpį Nuomininko, bendrasis Transporto priemonės nuomos terminas vėlavimo
laikui neprasitęsia.
4.9. Nuomininkui vėluojant pasiimti Transporto priemonę ir neįspėjus (telefonu, el. pranešimu ir pan.) Bendrovės apie tokį vėlavimą 365 KEMPERIAI įgyja teisę
nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį ir pranešti apie tokį nutraukimą Nuomininkui. Tokiu atveju Nuomininko sumokėtas Rezervacijos mokestis
Nuomininkui negrąžinamas, ir Rezervacijos mokesčio suma yra laikoma Bendrovės minimaliais neįrodinėtinais nuostoliais Sutarties nutraukimo atveju;
Bendrovė taip pat pasilieka teisę reikalauti kitų nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo. Abiem Šalims sutinkant, jos yra laisvos susitarti dėl pavėluoto
perdavimo išlygų, tačiau toks susitarimas turi būti įformintas raštu.
4.10. Nuomininkui atvykus priimti Transporto priemonę, 365 KEMPERIAI pateikia Nuomininkui priėmimo-perdavimo akto formą ir pasiūlo atidžiai apžiūrėti
priimamą Transporto priemonę bei pažymėti priėmimo-perdavimo akte visus priėmimo-perdavimo momentui Transporto priemonės trūkumus,
nusidėvėjimo ar naudojimo žymes, padaryti nuotraukas ar vaizdo įrašą. Nuomininkui užpildžius priėmimo-perdavimo aktą jo nustatytais trūkumais, 365
KEMPERIAI pasirašo priėmimo – perdavimo aktą ir perduoda Nuomininkui Transporto priemonę, jos dokumentų paketą, raktelius ir kt.
4.11. Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui aktas bus pagrindas įvertinti grąžinamos Transporto priemonės būklę ir po Transporto priemonės naudojimo
laiko atsiradusius trūkumus bei gedimus.
4.12. Jei, Nuomininkui priėmus Transporto priemonę, paaiškėja ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo trūkumai ar gedimai, kurių Nuomininkas
nebuvo nurodęs priėmimo perdavimo akte, Nuomininkas turi nedelsdamas informuoti apie juos Bendrovę telefonu +370 699 22699 ir atsiųsti nuotraukas
el. paštu https://nuoma@kemperiai365.lt/ bei vykdyti Bendrovės nurodymus.
4.13. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas – Transporto priemonės nuomos termino pabaigos terminas. Vėluodamas grąžinti Transporto priemonę
Nuomininkas turi pranešti Bendrovei (telefonu ar el. pranešimu) apie vėlavimą ir sumokėti Kainoraštyje nustatytą pavėluoto grąžinimo mokestį už kiekvieną
pavėluotą valandą ir atlyginti Bendrovės nuostolius, kiek jų nepadengia paskaičiuotas ir sumokėtas pavėluoto grąžinimo mokestis. Jei Nuomininkas negrąžina
Transporto priemonės pasibaigus Transporto priemonės nuomos termino pabaigos dienai, 365 KEMPERIAI turi teisę kreiptis į policiją dėl Transporto priemonės
vagystės.
4.14. Jei Nuomininkas numato, kad gali būti viršytas Transporto priemonės naudojimo terminas, jis / ji privalo apie tai informuoti Bendrovę ne vėliau kaip likus 2
valandoms iki nuomos termino pabaigos. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu.
4.15. Paslaugų teikimo laikotarpiu 365 KEMPERIAI turi teisę raštu (įskaitant elektroninį laišką arba SMS) įspėjusi Nuomininką prieš 1 (vieną) dieną, Nuomininko
išsinuomotą Transporto priemonę pakeisti kita atitinkamos kategorijos/klasės ir parametrų Transporto priemone tam, kad galėtų atlikti periodinius Transporto
priemonės techninės priežiūros ir remonto darbus, pašalintų Transporto priemonės gedimą arba atliktų kitus būtinus veiksmus. Nuomininkas, gavęs šiame
punkte nurodytą Bendrovės pranešimą, privalo leisti pakeisti Transporto priemonę (įskaitant, bet neapsiribojant, grąžinti Transporto priemonės raktus ir kitus
Transporto priemonės priedus, taip pat pasiimti visus savo asmeninius daiktus iš Transporto priemonės) Bendrovės nurodytą dieną ir laiku šalių sutartoje
vietoje ir priimti kitą Transporto priemonę laikantis šių Taisyklių.

Kelionės pabaiga. Transporto priemonės grąžinimas

4.16 Aukštojo aktyvumo sezonu, t.y. birželio 17 d. – rugpjūčio 26 d., Transporto priemonė grąžinama Bendrovei I-V savaitės dienomis nuo 9 iki 11 val. Transporto
priemonės pasiėmimo vietoje ir VI savaitės dieną nuo 10 iki 12 val. Jei grąžinimas vykdomas Vidutinio ir Žemo aktyvumo sezono laiku (t.y. rugpjūčio 27 –
birželio 16 d.) Transporto priemonė grąžinama Bendrovei I-VI savaitės dienomis nuo 9 iki 11 val. ir VI savaitės dieną nuo 10 iki 12 val. 365 KEMPERIAI turi
teisę suteikti Nuomininkui vėlyvo grąžinimo paslaugą už papildomą mokestį, nurodytą Kainoraštyje.
4.17. Nuomininkui grąžinant Transporto priemonę nei grąžinimo valandomis, taip pat ne Bendrovės darbo valandomis, Nuomininkas yra atsakingas už
Transporto priemonę iki kitos dienos Bendrovės darbo valandų, kuriomis vyksta grąžinamų Transporto priemonių apžiūros, ir kuomet Bendrovės atstovas
apžiūrės Transporto priemonę.
4.18. Prieš grąžinant Transporto priemonę, Nuomininkas patikrina, ar Transporto priemonėje neliko jo / jos asmeninių daiktų, išmeta šiukšles, pripildo kuro baką iki
lygio, kuris buvo Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui metu, bei patikrina, ar visi Transporto priemonės dokumentai, priedai ir aksesuarai yra savo
vietose. Prieš palikdamas Transporto priemonę, Nuomininkas turi įsitikinti, kad ji yra užrakinta, visi langai ir stoglangiai uždaryti, išjungti žibintai, priedai palikti
Transporto priemonėje.
4.19. Prieš grąžinant Transporto priemonę, Nuomininkas padeda Transporto priemonės raktą į tam skirtą vietą (t. y., puodelių laikiklyje, daiktų dėtuvėje arba kitoje
aiškiai matomoje vietoje), o grąžindamas Transporto priemonę nei grąžinimo valandomis, taip pat ne Bendrovės darbo valandomis, saugo raktus iki faktinio
Transporto priemonės perdavimo Bendrovei momentui (4.18 p.) arba palieka Bendrovės nurodytoje vietoje. Raktų palikimas Bendrovės nurodytoje vietoje
neatleidžia Nuomininko nuo atsakomybės už Transporto priemonę iki kitos dienos Bendrovės darbo valandų, kuriomis vyksta grąžinamų Transporto priemonių
apžiūros, ir kuomet Bendrovės atstovas apžiūrės Transporto priemonę.
4.20. Transporto priemonė turi būti grąžinta ir pastatyta Transporto priemonės pasiėmimo vietoje, kur bet kada galima ją pasiekti, taip pat laikantis Kelių eismo
taisyklių bei kitų teisės aktų, taisyklių ir apribojimų, taikytinų Transporto priemonių parkavimui.
4.21. Nuomininkas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės už tokią, kokios Transporto priemonė buvo gauta, atsižvelgiant į jos normalų
nusidėvėjimą. Siekiant nustatyti Transporto priemonės normalų nusidėvėjimą, vadovaujamasi Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine,
paskelbta asociacijos interneto svetainėje ir valstybinės techninės apžiūros taisyklėmis. Normaliu nusidėvėjimu nelaikoma, pvz.:
4.21.1. sulūžusios, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys, įtaisai ir mechanizmai;
4.21.2. Transporto priemonės kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir matomi įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki grunto sluoksnio);
4.21.3. dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus Transporto priemonės plovimo ir (arba) valymo;
4.21.4. nekokybiškas remontas ir (arba) defektai, atsiradę dėl remonto (nepaisant to, kad Nuomininkas neturi teisės nei pats, nei pasitelkdamas trečiuosius
asmenis remontuoti Transporto priemonės);
4.21.5. kėbulo langų įtrūkimai;
4.21.6. kėbulo langų įbrėžimai, atsiradę dėl netinkamo Transporto priemonės naudojimo ir (arba) valymo;
4.21.7. interjero pažeidimai ir sugadinimas, pavyzdžiui, pradegintos ar suteptos sėdynės/čiužiniai, sulaužytos priekinio skydelio ar kitos plastikinės dalys,
bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir kt.;
4.21.8. pažeista kėbulo geometrija.
4.22. Grąžinamos Transporto priemonės įvertinimas po Transporto priemonės naudojimosi termino (nuomos termino) vyksta I-V savaitės dienomis nuo 9 iki 11 val.
ir VI savaitės dieną nuo 10 iki 12 val. Nuomininkas visais atvejais turi teisę tokiame įvertinime dalyvauti, net jei šis įvertinimas vyksta kitą nei faktinio Transporto
priemonės gražinimo dieną. Nuomininko teisės dalyvauti apžiūroje nerealizavimas (nepasinaudojimas) netrukdo Bendrovei tokį įvertinimą atlikti ir užfiksuoti
grąžinimo momentui nustatytus Transporto priemonės trūkumus, nusidėvėjimo ar naudojimo žymes, padaryti nuotraukas ar vaizdo įrašą ir sudaryti Transporto
priemonės būklę grąžinimo momentui fiksuojantį priėmimo-perdavimo aktą, kurio išvados yra privalomos Nuomininkui.
4.23. Jei Nuomininkas dalyvauja Transporto priemonės grąžinimo ir įvertinimo procedūroje, jam išduodamas priėmimo-perdavimo akto antrasis originalus
egzempliorius. Jei Nuomininkas nedalyvauja Transporto priemonės grąžinimo ir įvertinimo procedūroje, jam sudaryto priėmimo-perdavimo akto egzempliorius
pateikiamas patvarioje laikmenoje (siunčiant paštu arba el. paštu).

Įvykiai Naudojimo laikotarpiu

4.24. Jeigu Transporto priemonė sugenda, Transporto priemonės prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba Transporto
priemonės negalima toliau saugiai valdyti ir naudoti, Nuomininkas privalo nedelsdamas: (i) nutraukti Transporto priemonės naudojimą, (ii) pranešti apie tai
Bendrovei telefonu ir (iii) vykdyti kitus Bendrovės nurodymus.
4.25. Eismo įvykio metu ar dėl kitų aplinkybių padarius žalą Transporto priemonei, tretiesiems asmenims ar jų turtui, Bendrovei ar jos turtui, Nuomininkas
nedelsdamas apie tai praneša Bendrovei ir, kai tai taikoma, atitinkamoms valstybės institucijoms ar tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai ir kt.), užpildo
eismo įvykio deklaraciją ir (ar) atlieka kitus būtinus veiksmus, kuriuos privaloma atlikti pagal taikomus teisės aktus, o taip pat kuriuos būtina atlikti tam, kad
būtų išvengta didesnės žalos Transporto priemonei, kitam turtui ir (arba) asmenims, arba ta žala būtų sumažinta.

Naudojimosi kitu turtu sąlygos

4.26. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant Transporto priemonės priklausinius (pvz., vaikiška kėdutė, indai, baldai ir
pan. ) ir kitu Transporto priemonėje esančiu turtu, Nuomininkas privalo naudotis laikantis šių Taisyklių reikalavimų.
4.27. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse, Nuomininkas gali naudoti turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, tik pagal tiesioginę jo paskirtį, tik
Transporto priemonėje arba su ja ir tik tuo metu, kai yra naudojamasi Paslaugomis.
4.28. Naudodamasis turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, Nuomininkas privalo laikytis tokio turto naudojimo instrukcijų ir kitų
reikalavimų.
4.29. Baigęs naudojimąsi Transporto priemone, Nuomininkas privalo turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, grąžinti kartu su grąžinama
Transporto priemone ne blogesnės būklės už tokią, kokios šis turtas buvo gautas, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą, grąžinamą turtą paliekant jam
pritaikytoje ir (ar) jam skirtoje vietoje.

5. ATSAKOMYBĖ
Bendrosios žalos atlyginimo nuostatos

5.1. Nuomininkas, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, visu Transporto priemonės Naudojimo laikotarpiu prisiima visišką atsakomybę už Taisyklių, teisės aktų
pažeidimus bei žalą, padarytą Bendrovei, Transporto priemonei ir (ar) tretiesiems asmenims. Nuomininkas yra atsakingas už asmenų, kurie naudojasi
Transporto priemone kartu su Nuomininku (pavyzdžiui, keleivių), saugumą, sveikatą, gyvybę, taip pat savo ar kitų asmenų turto sugadinimą, sunaikinimą ar
praradimą, nebent kitaip būtų numatyta taikytinuose teisės aktuose.
5.2. Jokios šių Taisyklių nuostatos neriboja Bendrovės teisės nukreipti išieškojimą į trečiuosius asmenis, savo veiksmais ar neveikimu sukėlusius žalą Bendrovei,
tačiau tokia Bendrovės teisė niekaip neapriboja minėtos Nuomininko atsakomybės.
5.3. Šių Taisyklių tikslais Bendrovės patirtą žalą (nuostolius) sudaro (įskaitant, bet neapsiribojant):
a) žala Transporto priemonei (įskaitant jos vertės sumažėjimą) ir joje esančiam turtui, įskaitant priklausinius;
b) žala Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui;
c) visos išlaidos, susijusios su Transporto priemonės transportavimu, saugojimu, valymu, stovėjimu, remontu (tiek faktiškai patirtos, tiek ir išlaidos, kurios nėra
patirtos, tačiau yra nustatytos ir įvertintos žalos vertintojo kaip būtinos Transporto priemonės remonto išlaidos);
d) išlaidos, susijusios su žalos vertinimu, nustatymu, reguliavimu ir administravimu;
e) išlaidos, susijusios su Transporto priemonės pardavimu, realizavimu;
f) išlaidos, skirtos skolos išieškojimui;
g) netiesioginiai nuostoliai (pvz., negautos pajamos, Transporto priemonės prastova);
h) išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti.
5.4. Neapribojant jokių šių Taisyklių nuostatų taikymo Nuomininkas bus pilnai atsakingas už žalą Transporto priemonei ir Bendrovei:
5.4.1. jeigu pavagiama Transporto priemonė ar jos dalis arba jos apgadinamos dėl to, kad vairuotojas paliko atidarytus langus, stoglangį, neužrakintas duris ir pan.;
5.4.2. pavogus Transporto priemonę ar jos dalis arba juos apgadinus asmenims, kurie su Nuomininku ar jo žinia ir valia naudojosi Transporto priemone.
5.5. Nuomininkas nėra atsakingas už žalą Transporto priemonei, Bendrovei ar kitiems asmenims, kai:
5.5.1. tokie pažeidimai ar žala yra padaryti dėl Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Taisyklių 5.6 punkte aptartą trečiųjų asmenų kaltę, už kurią
atsako Nuomininkas);
5.5.2. Transporto priemonės gedimai yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo arba normalaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas
nedelsdamas informavo apie juos Bendrovę bei vykdė Bendrovės nurodymus;
5.5.3. egzistuoja kiti teisėti pagrindai, ribojantys arba panaikinantys Nuomininko atsakomybę (pavyzdžiui, nenugalima jėga (force majeure), valstybės veiksmai ir kt.).
5.6. Tais atvejais, kai Taisyklių pažeidimą ar kitus jose nurodytus veiksmus atlieka ir (arba) žalą Bendrovei ir (ar) kitiems asmenims, įskaitant patį Nuomininką, sukelia
trečiasis asmuo, kuriam Nuomininkas savo aktyviais ar pasyviais veiksmais ir (arba) neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia ar dėl neatsargumo, leidžia,
sutinka, perduoda ar kitaip įgalina, arba sudaro galimybes, arba bet kaip kitaip sukuria sąlygas trečiajam asmeniui ar jų grupei patekti į, valdyti ir (ar) kitaip
naudotis Transporto priemone, jų priedais ir (ar) savo paskyra, arba neužkerta tam kelio:
5.6.1. Nuomininkas prisiima visą riziką, atsakomybę ir nuostolius už trečiųjų asmenų veiksmais ar neveikimu padarytus Taisyklių, įstatymų pažeidimus ir (ar) sukeltą
žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims;
5.6.2. Taisyklėse nurodytos baudos, žalos (nuostolių) atlyginimas, kitos atsakomybės priemonės ir visos jų pasekmės taikomos Nuomininkui, laikant, kad tokius
veiksmus ir pažeidimus padarė bei žalą sukėlė pats Nuomininkas;
5.6.3. visos kitos tokių veiksmų ir neveikimo pasekmės taikomos Nuomininkui, laikant, kad tokius veiksmus (neveikimą) padarė pats Nuomininkas.

Baudos

5.7. Taisyklėse yra aptariamos baudos bei jų taikymo sąlygos, principai ir tvarka, o konkrečios baudų rūšys ir jų konkretus dydis yra nurodomas Kainoraštyje, kuris
gali būti periodiškai atnaujinamas. Kainoraštį galima rasti Svetainėje. Be to, su kiekvienai rezervacijai taikomu ir tuo metu galiojančiu Kainoraščiu Nuomininkas
privalo susipažinti prieš patvirtinant kiekvieną rezervaciją/Užsakymą.
5.8. Taisyklėse aptariamos ir Kainoraštyje išvardijamos baudos yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais,
įskaitant nuostolius Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, taip pat Bendrovės įvaizdžiui, taip pat įskaitant visus kitus
Bendrovės nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos ji patiria dėl to, kad Nuomininkas netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus ar jų nevykdo, t. y. kuriuos
sukelia neteisėti Nuomininko veiksmai. Visos baudos, kurios yra taikomos Nuomininkui remiantis šiomis Taisyklėmis ir kurių dydžiai yra nurodyti Kainoraštyje,
yra skirtos, visų pirma, užtikrinti Nuomininko prievolių, numatytų šiose Taisyklėse, tinkamą įvykdymą, o antra – kompensuoti Bendrovės nuostolius, todėl
negali būti aiškinamos ar suprantamos kaip baudinės netesybos, kuriomis siekiama nubausti Nuomininką, net jei jos ir vadinamos „baudomis“.
5.9. Visos Taisyklėse nurodytos baudos yra įskaitinės, tai yra, į jas yra įskaičiuoti Bendrovės patirti nuostoliai. Be to, Nuomininkas sumokėjęs Kainoraštyje nurodytą
baudą privalo atlyginti Bendrovei visus papildomo dydžio ar papildomo tipo nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia
Nuomininko nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių ir kiek nepadengia sumokėta bauda. Taip pat, baudos taikymas neatleidžia
Nuomininko nuo pareigos vykdyti kitus šiose Taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, tiek kiek pagal esmę ir turinį tokių įsipareigojimų
nepadengia ar nepakeičia Nuomininko sumokėta bauda. Visi Nuomininko atskirais veiksmais sukelti atskirų rūšių žalos (nuostolių) atvejai nustatomi ir vertinami
atskirai, net jeigu jie yra sukeliami tuo pačiu metu. Tokiais atskirais veiksmais sukeltų atskirų / skirtingų nuostolių (žalos) rūšių atlyginimas (sumokant baudą ir
(ar) atlyginant nuostolius) nepadengia viena kitos ir taikomas atskirai kiekvienai tokiai žalos rūšiai ir atitinkamai ją sukėlusiam Nuomininko veiksmui.
5.10. Nuomininkas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą šiais atvejais (atvejų sąrašas yra tik pavyzdinis, nėra baigtinis, o baigtinis baudų
sąrašas pateikiamas Kainoraštyje):
5.10.1. už Transporto priemonės, priedų ar įrenginių sugadinimą, praradimą;
5.10.2. už rūkymą Transporto priemonėje;
5.10.3. už pavojingą, chuliganišką ar neatsargų vairavimą, leistino greičio viršijimą;
5.10.4. už išteptą, išpurvintą Transporto priemonę, kai ji tampa nešvaresnė nei įprastai naudojant Transporto priemones (pavyzdžiui, važiuojama bekele,
miškais, vandens telkiniais, sekliomis pelkėmis, kalnais, tokiose vietose, kurios privažiuojamos tik specialiu transportu arba specialiai tam parengtais
automobiliais, arba pažeidžiant kelių eismo taisykles, kt.);
5.10.5. už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Nuomininkas vartojo alkoholį
ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šių Taisyklių prasme
neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas teisės aktuose). Nuomininkas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto
dydžio baudą už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tais atvejais, kai jis / ji
perdavė Transporto priemonę ar kitu būdu sudarė galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų
ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba toks asmuo vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;
5.10.6. už Transporto priemonės, joje esančio turto pasavinimą, praradimą ar pasisavinimą;
5.10.7. už leidimą kitiems asmenims naudotis Nuomininko Paskyra ar išsinuomota Transporto priemone;
5.10.8. už kitų šių Taisyklių ar teisės aktų nuostatų pažeidimą.
5.11. Nuomininkas, sumokėjęs baudą Bendrovei ar atlyginęs jai žalą, neįgyja nuosavybės teisių į Transporto priemonę, ar regreso teisių į Bendrovę ar Transporto
priemonės savininką.
5.12. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas praranda Transporto priemonės užvedimo raktus, Nuomininkas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri
yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat privalo kompensuoti
visus rakto įsigijimo (gamybos) bei programavimo kaštus.
5.13. Kainoraštyje nurodyta bauda už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai
Nuomininkas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo) yra
laikoma Nuomininko ir Bendrovės iš anksto sutartais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui,
prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui, taip pat ji skirta atlyginti visus kitus Bendrovės
nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos 365 KEMPERIAI patiria dėl to, kad Nuomininkas nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus. Aptariama
bauda taip pat atlieka tinkamo Nuomininko prievolės vairuoti neapsvaigus nuo alkoholio (neviršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų, kaip detaliau aprašyta šiose Taisyklėse, užtikrinimo bei su tuo susijusią prevencinę funkciją.

Eismo įvykio sukelti nuostoliai

5.14. Išskyrus Taisyklių 5.15 punkte nurodytas išimtis, tais atvejais, kai eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei buvo sukelta kita
žala, o dėl tokio eismo įvykio kaltas Nuomininkas, jis Bendrovei atlygina dėl tokio įvykio sukeltų nuostolių sumą, kuri neviršija 1500 (tūkstantį penkis šimtus)
eurų ir dėl tokio įvykio Bendrovei neprivalo atlyginti jokių papildomų nuostolių. Tokiu atveju 365 KEMPERIAI sau prisiima visus likusius dėl tokio įvykio
patirtus nuostolius, kurie viršija 1500 (tūkstantį penkis šimtus eurų sumą. Jeigu dėl tokio įvykio Nuomininko sukelta žala Bendrovei nesiekia nurodytos
1500 (tūkstančio penkių šimtų) eurų sumos, Nuomininkas Bendrovei atitinkamai atlygina tokią nuostolių sumą. Nurodyta 1500 (tūkstančio penkių šimtų)
eurų suma yra kildinama ir lygi privalomosios išskaitos (franšizės) sumai, taikomai pagal Bendrovės sudarytą KASKO draudimo sutartį su draudimo bendrove.
5.15. Žemiau nurodytais atvejais, jeigu eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei padaryta kita žala, ir dėl tokio eismo įvykio kaltas
Nuomininkas, Nuomininkas privalo Bendrovei atlyginti visus nuostolius, kurių dydis nėra ribojamas Taisyklių 5.14 punkte nurodyta suma:
kai žala atsirado Transporto priemonei dalyvaujant bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;
(a) kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
(b) kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta (įskaitant kai įvykis nutiko važiuojant ne kelių eismui
skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens telkiniais, miškais, pievomis ir pan.));
(c) kai asmuo neturi teisės vairuoti tokios kategorijos arba visų Transporto priemonių, arba Transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo (įskaitant
asmens, kuriam Transporto priemonę perdavė Nuomininkas, pažeisdamas šias Taisykles);
(d) kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip
pat, kai Nuomininkas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar
apsvaigimo patikrinimo);
(e) kai žala padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių KET
pažeidimų);
(f) kai Nuomininkas pasišalina iš įvykio vietos;
(g) kai Nuomininkas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
(h) kai Nuomininkas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
(i) kai Nuomininkas pažeidžia Taisyklių 5.17 punkte numatytas pareigas.

Ne eismo įvykių sukelti nuostoliai

5.16. Nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti Transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, o pasibaigus nuomos laikotarpiui grąžinti
Bendrovei Transporto priemonę ir jos priklausinius tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Jei Nuomininkas ne eismo įvykio metu
pablogina išsinuomotą Transporto priemonę ar jos priklausinius (pvz. įvairūs kėbulo nubrozdinimai, Transporto priemonės vidaus įrenginių sugadinimai,
purvas ir pan.), jis privalo Bendrovei atlyginti visus dėl tokio pabloginimo atsiradusius nuostolius pilna apimtimi.

Žala (nuostoliai), eismo įvykio metu sukelti tretiesiems asmenims. Draudimas

5.17. Eismo įvykio metu Nuomininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme
įtvirtintų pareigų, įskaitant:
a) imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal
galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą;
b) apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais;
c) teisės aktuose numatytais atvejais užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir joje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems
eismo dalyviams pasirašyti;
d) pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti;
e) apie įvykį nedelsdamas pranešti Bendrovei.
5.18. Nuomininkas privalo atlyginti žalą, sukeltą tretiesiems asmenims, ar kitaip kompensuoti eismo įvykio metu jiems sukeltą žalą (arba kompensuoti šias sumas
civilinės atsakomybės draudikui) tais atvejais, kai dėl Nuomininko kaltės arba kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė, draudikas atsisako išmokėti
draudimo išmoką pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisą:
a) Nuomininkas pažeidė Taisyklių 5.18 punkte įtvirtintas pareigas;
b) egzistuoja Taisyklių 5.15 punkte nurodytos aplinkybės;
c) žala atsirado tuo metu, kai Transporto priemonė nedalyvavo viešajame kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo
naudojama darbams ne keliuose;
d) atvejais, kai žala viršija sumą, numatytą Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polise, arba draudikas, Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biuras ir pan. atsisako išmokėti draudimo išmoką dėl kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė;
e) atvejais, kai dėl Nuomininko kaltės negalioja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisas arba draudikas atsisako išmokėti draudimo
išmoką.

Žalos nustatymas. Žalos reguliavimas

5.19. Tais atvejais, kai 365 KEMPERIAI patiria žalą (išskyrus atvejus, kai žalos dydis patenka į šalių iš anksto sutartų nuostolių sumas (baudas), kurių dydžiai numatyti
Kainoraštyje), Bendrovės patirtos žalos dydis (nuostolių suma) nustatomas Bendrovei pasitelkiant savo serviso žalos vertintojus ir/ar kitus tokių paslaugų
teikėjus.
5.20. Bendrovė ar jos pasitelktas vertintojas gavęs pradinę informaciją, atlieka žalos/pabloginimo įvykio tyrimą, kurio metu gali būti apklausiamas Nuomininkas,
įvykio liudininkai, apžiūrima Transporto priemonė ir įvykio vieta, užklausiamos atitinkamos teisėsaugos, teisėtvarkos, gydymo medicininės ekspertizės įstaigos,
taip pat organizacijos, kuriose sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių įskaitų sąrašai, taip pat kitokios organizacijos, įmonės ar įstaigos.
Prireikus, daromos nuotraukos, vaizdo įrašai ir tyrimai. Visu žalos nustatymo ir tyrimo metu Nuomininkas turi teisę teikti papildomą medžiagą, paaiškinimus
Bendrovei ir (ar) jos pasitelktam vertintojui.
5.21. Žala Transporto priemonei bei Bendrovės patirta žala (nuostoliai) nustatoma ir įvertinama vadovaujantis transporto priemonių, kito turto vertinimo bei
nustatymo metodikomis, žalos įvertinimo metodikomis ir taisyklėmis, arba pagal Kainoraštyje aptartus Bendrovės nustatytus minimalūs nuostolių atlyginimo
Bendrovei dydžius. Tais atvejais, kai 365 KEMPERIAI patiria žalą (išskyrus atvejus, kai žalos dydis patenka į šalių iš anksto sutartų nuostolių sumas (baudas),                                         kurių dydžiai numatyti Kainoraštyje, 365 KEMPERIAI patirtos žalos dydis (nuostolių suma) nustatomas 365 KEMPERIAI pasitelkiant savo serviso žalos vertintojus                                        ir/ar kitus tokių paslaugų teikėjus. Transporto priemonėms yra taikoma gamintojo garantija, visos detalės keičiamos tik naujomis originaliomis detalėmis                              autorizuotame servise. Atliekant vertinimą į šią sąlygą yra taip pat atsižvelgiama. Nuomininkas, gavęs Taisyklių 5.22 – 5.23 punkte nurodytus dokumentus ir/ar sąskaitą,                          ją apmoka per 5 (penkias) dienas (išskyrus atvejus, kai Nuomininkas pasinaudoja savo teise, numatyta Taisyklių 5.23 punkte). Jei 365 KEMPERIAI šių dokumentų                            pateikimo dieną vis dar valdo Nuomininko sumokėtą Užstatą, 365 KEMPERIAI atlieka baudų/žalų/papildomų mokesčių sumų įskaitymą iš Užstato (informuojant                                Nuomininką), o jei Užstato sumos neužtenka – likusią sumą apmoka Nuomininkas aukščiau nurodyta tvarka.
5.22. Bendrovė ar jos pasitelktas vertintojas informuoja Nuomininką apie pradėtą žalos nustatymo procesą, o atlikus žalos įvertinimą, Nuomininkui pateikia
informacinį pranešimą ir /ar ataskaitą, sąmatą bei susijusius dokumentus ir informaciją. Bendrovės ar jos pasitelkto vertintojo išvados yra privalomos
Nuomininkui, jei šių Taisyklių 5.23 punkte nurodyta tvarka nėra įrodoma, kad jos iš esmės neatitinka tikrosios padėties.
5.23. Nuomininkas dėl Bendrovės ar jos pasitelkto vertintojo atlikto žalos vertinimo per 5 (penkių) dienų terminą gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus,
pateikdamas savo pasitelkto nepriklausomo sertifikuoto (licencijuoto) vertintojo žalos nustatymo (įvertinimo) ataskaitą, atitinkančią tokio pobūdžio vertinimui
ir dokumentams keliamus teisės aktų reikalavimus (toliau – Alternatyvi žalos ataskaita). Nuomininko pateikta Alternatyvi žalos ataskaita ir kiti Bendrovei
Nuomininko pateikti dokumentai vertinami drauge su kita Bendrovės ir jos pasitelkto vertintojo bei kitų paslaugų teikėjų surinkta ir parengta informacija. Tarp
šalių kilus nesutarimams dėl žalos dydžio, galutinę išvadą šiuo klausimu pateikia Bendrovės vertintojas, kurio išvados yra privalomos Bendrovei ir Nuomininkui.
Nuomininkas prisiima visus kaštus, susijusius su Alternatyvia žalos ataskaita ir su savo ar kitų trečiųjų asmenų pasamdyto nepriklausomo žalos vertintojo darbu.
5.24. Nuomininkas privalo padengti žalos nustatymo, reguliavimo ir administravimo kaštus, kuriuos patiria Bendrovė, taip pat prisiimti visas alternatyvaus ar
papildomo tyrimo ar žalos vertinimo išlaidas, kurias Nuomininkas patiria įgyvendindamas Taisyklių 5.23 punkte numatytas teises.

Papildomi mokesčiai

5.25. Jei Nuomininkas, naudodamasis Transporto priemone, pažeidžia kelių eismo taisykles, 365 KEMPERIAI turi teisę taikyti administravimo mokestį, kurio dydis
nurodytas Kainoraštyje. Administravimo mokestis skirtas padengti minimalias Bendrovės išlaidas, susijusias su tokio pažeidimo administravimu.
5.26. Visos bet kurios valstybės Nuomininkui taikomos baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus tenka Nuomininkui.
5.27. Nuomininkas turi pats susimokėti kelių Nuomininko mokestį už važiavimą krovininėmis Transporto priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininkas
savarankiškai privalo įsitikinti, kad jo vizituojama valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše ir, atveju, jei atitinkamos valstybės sąraše
nėra, atveju Nuomininkas turi draustis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu prieš įvažiuodamas į tą šalį savomis
lėšomis.
5.28. Taisyklėse numatytais atvejais Nuomininkas taip pat privalo padengti Bendrovės patirtus su Nuomininko padarytos žalos ar skolos administravimu susijusius
kaštus, išskyrus atvejus, kai šie kaštai jau yra įtraukti į Kainoraštyje nurodytos baudos sumą.
5.29. Nuomininkas taip pat privalo sumokėti kitus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.

Baudų, papildomų mokesčių, kitų sumų mokėjimo sąlygos

5.30. Bendrovė automatiškai nurašo baudos ir (arba) papildomų mokesčių, nurodytų Kainoraštyje, sumą iš Užstato, taip pat mokėjimo sąskaitos/Mokėjimo kortelės,
jei turi jų rekvizitus ir galimybę tai padaryti. Lėšos nurašomos iškart po to, kai nustatomas pažeidimas, jis tinkamai užfiksuojamas ir apie tai iš anksto
informuojamas Nuomininkas (el. paštu ar kitaip).
5.31. Nuomininkas, gavęs Taisyklių 5.22 – 5.23 punkte nurodytus dokumentus ir/ar sąskaitą, ją apmoka per 5 (penkias) dienas (išskyrus atvejus, kai Nuomininkas
pasinaudoja savo teise, numatyta Taisyklių 5.23 punkte).
5.32. Jei 365 KEMPERIAI šių dokumentų pateikimo dieną vis dar valdo Nuomininko sumokėtą Užstatą, 365 KEMPERIAI atlieka baudų/žalų/papildomų mokesčių
sumų įskaitymą iš Užstato (informuojant Nuomininką), o jei Užstato sumos neužtenka – likusią sumą apmoka Nuomininkas 5.31 punkto tvarka.
5.33. Atsižvelgiant į tai, kad Užstatas skirtas Nuomininko įsipareigojimų pagal Sutartį užtikrinimui, 365 KEMPERIAI turi teisę sulaikyti Užstatą/jo dalį 60
kalendorinėms dienoms skaičiuojant šį terminą nuo Transporto priemonės grąžinimo Bendrovei dienos.
Bendrovės atsakomybė

Bendrovės atsakomybė

5.34. yra atsakinga už šiose Taisyklėse numatytų pareigų vykdymą ir atlygina Nuomininkui nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Bendrovės pareigų vykdymo, tik
tuo atveju, jeigu tokie nuostoliai sukelti esant Bendrovės kaltei.
5.35. Neapribojant aukščiau pateiktų nuostatų taikymo, tiek, kiek tokius atsakomybės ribojimus leidžia taikytina teisė, 365 KEMPERIAI neatsako už:
a) žalą, kurią Nuomininkas patyrė dėl vėlavimo (pvz., vėlavimo atvykti į nustatytą vietą, kt.), termino praleidimo ir pan., susijusio su naudojimusi
Paslaugomis;
b) žalą, kurią Nuomininkas sukėlė tretiesiems asmenims ar jų turtui, naudodamasis Paslaugomis;
c) Nuomininko turtui, sveikatai ar gyvybei padarytą žalą, kurią Nuomininkas patyrė naudodamasis Paslaugomis;
d) negautą pelną, pajamų, verslo praradimą, nesudarytus susitarimus ar nesudarytas sutartis, programinės įrangos, duomenų ar informacijos sugadinimą
ar naudojimosi galimybių praradimą, reputacijos praradimą arba jai padarytą žalą;
e) Nuomininko nuostolius, kuriuos jis / ji patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms nuo Bendrovės
nepriklausančioms priežastims;
f) nuostolius, viršijančius nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų kainą.
5.36. Jeigu 365 KEMPERIAI neužtikrina tinkamo Paslaugų teikimo Nuomininkui (t. y. Transporto priemonės rezervacijos galiojimo metu rezervuotos konkrečios
komforto klasės Transporto priemonės nėra pas Bendrovę, arba jos negalima eksploatuoti), 365 KEMPERIAI įsipareigoja Bendrovės pasirinkimu:
a) Nemokamai pasiūlyti Nuomininkui kitą ne žemesnės komforto klasės Transporto priemonę;
b) Pasiūlyti Nuomininkui žemesnės komforto klasės Transporto priemonę ir suteikti nuolaidą, kuris dydis apskaičiuojamas nustatant Paslaugų mokesčio
kainų skirtumą tarp skirtingų komforto klasių;
c) Pasiūlyti Sutartį nutraukti, grąžinti sumokėtą Rezervacijos mokestį.

VI. PASLAUGŲ KAINA. PAPILDOMI MOKESČIAI. MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Už naudojimąsi Paslaugomis Nuomininkas moka Bendrovei kainą, nurodytą Paslaugų įkainiuose ir galiojančią Paslaugų užsakymo (rezervacijos) metu, taip pat
sumoka visus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
6.2. Už Paslaugas Nuomininkas privalo atsiskaityti ne vėliau kaip kelionės pradžioje.
6.3. Bendrovė už suteiktas Paslaugas išrašo sąskaitą faktūrą ir ją išsiunčia Nuomininkui elektroniniu paštu.
6.4. Gavęs sąskaitas faktūras, Nuomininkas privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar jos yra teisingos, o pastebėjęs neatitikimų, apie tai pranešti Bendrovei.
Nuomininkas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo pareikšti visas pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodoma informacija. Jei
Nuomininkas nepareiškia jokių pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, yra laikoma, kad Nuomininkas sutinka su išrašyta sąskaita faktūra.
6.5. Jeigu Nuomininkas nori, kad sąskaita faktūra būtų išrašyta iš naujo arba ištaisyta ne dėl Bendrovės kaltės (pavyzdžiui, kai Nuomininkas nurodo neteisingus
rekvizitus arba sąskaita fiziniam asmeniui turi būti išrašyta juridiniam asmeniui), už tokį sąskaitos faktūros išrašymą arba ištaisymą taikomas papildomas
mokestis, nurodytas Kainoraštyje.
6.6. Tuo atveju, jei Nuomininkas laiku neatsiskaito su Bendrove, ir to neatlieka per Bendrovės nustatytą papildomą protingą laikotarpį, 365 KEMPERIAI turi teisę
įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę į Nuomininką skolų išieškojimo bendrovei ar kitiems ūkio
subjektams. Bendrovės turimi Nuomininko asmens duomenys skolų išieškojimo, administravimo, žalos apskaičiavimo ir valdymo ir pan. tikslais gali būti
perduoti valdžios institucijoms ir (arba) antstoliams, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms teisę gauti ir tvarkyti šiuos duomenis.
6.7. Jei Nuomininkas negrąžina Transporto priemonės, 365 KEMPERIAI turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Nuomininkui, blokuoti Transporto priemonės
naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat pranešti policijai apie neteisėtą Transporto priemonės pasisavinimą.
6.8. Visos Nuomininko pagal šias Taisykles Bendrovei mokėtinos sumos mokamos, nuskaitomos ir įskaitomos tokiu eiliškumu:
6.8.1. baudos;
6.8.2. žalos kompensacija (nuostolių atlyginimas);
6.8.3. kiti Bendrovei mokėtini papildomi mokesčiai ir mokėjimai;
6.8.4. įsiskolinimas už suteiktas Paslaugas.

Dovanos, nuolaidos, kuponai

6.9. Nuomininkas gali įsigyti arba iš kito asmens gauti dovanų kuponą arba nuolaidų kuponą, arba 365 KEMPERIAI kaip kompensaciją už Nuomininko patirtus
nepatogumus arba patirtas išlaidas naudojantis Paslaugomis, gali Nuomininkui savo nuožiūra suteikti dovanų, nuolaidų kuponą ar kitokį paskatinimą (toliau –
Kuponas), kurį Nuomininkas turi teisę naudoti atsiskaitymams už Paslaugas.
6.10. Bendrovė siūlo įvairių nominalų ir dydžių Kuponus.
6.11. Kuponas nėra Bendrovės garantija ar įsipareigojimas, kad 365 KEMPERIAI neribotą laiką tokiomis pat sąlygomis ir būdu teiks Kupono įsigijimo metu teiktas
Paslaugas.
6.12. PVM sąskaita faktūra išrašoma už suteiktas Paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, laikant, kad Kuponas suteikia teisę į atitinkamos sumos dydžio
nuolaidą už Paslaugas, kuria atitinkamai sumažinama Paslaugų kaina.
6.13. Kupono ir jo kodo galiojimo terminas nurodomas Svetainėje arba pačiame Kupone. Jei Kuponai neišnaudojami pilnai per jų galiojimo laikotarpį, yra laikoma,
kad Pirkėjui Paslauga yra suteikta, toks Kuponas yra anuliuojamas.
6.14. Paslaugoms neišnaudota konkrečiam Nuomininkui išduoto Kupono suma negali būti perkeliama į kito asmens paskyrą bei nėra grąžinama ištrynus ar panaikinus
paskyrą.
6.15. Kuponas į pinigus nėra keičiamas ir po įsigijimo negali būti grąžinamas, perleidžiamas ar pan.
6.16. Bendrovė pasilieka teisę nepriimti Kupono kodo, suspenduoti arba anuliuoti Kupono suteikiamų kreditų sumą, ar kitaip apriboti Paslaugų teikimą, jei
Nuomininko veiksmai kelia pagrįstų įtarimų, kad Kuponas yra suklastotas, Kuponas yra naudojamas nesąžiningai, neteisėtai arba kitaip pažeidžiantis Taisykles
arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1 Nuomininkas turi teisę dėl bet kokių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį ir reikalauti deaktyvuoti jo Paskyrą apie tai įspėjęs Bendrovę. Bendrovė, gavusi
Nuomininko pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nutraukia Sutartį ir deaktyvuoja paskyrą. Sutarties nutraukimas
neatleidžia Nuomininko nuo pareigų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, vykdymo.
7.2. Nuomininkui atsisakius Sutarties/pareiškus pageidavimą atsisakyti Užsakymo, kuris turėjo būti vykdomas Aukšto aktyvumo sezono metu (birželio 17 d. –
rugpjūčio 26 d.):
7.2.1. Likus 60 (šešiasdešimt) ir daugiau dienų iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui datos, Nuomininkui
grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
7.2.2. Likus mažiau nei 60 (šešiasdešimt) bet ne daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo
Nuomininkui datos, Nuomininkas turi teisę nemokamai perkelti Transporto priemonės nuomos terminą kitam periodui (suderinus su Nuomotoju ir sudarius
naują Užsakymą, į kurį būtų įskaitytos prieš tai Nuomininko sumokėtos piniginės sumos) arba turi sumokėti Bendrovei Sutarties nutraukimo baudą, lygia
50% Rezervacijos mokesčiui. Ši bauda nuskaičiuojama iš Rezervacijos mokesčio (ar sumokėtos iki atsisakymo nuomos kainos), o likusi suma grąžinama
Nuomininkui per 7 (septynias) dienas;
7.2.3. Likus mažiau nei 30 (trisdešimt dienų) iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui datos, Nuomininkas turi teisę
perkelti Nuomos terminą kitam periodui (suderinus su Nuomotoju ir sudarius naują Užsakymą, į kurį būtų įskaitytos prieš tai Nuomininko sumokėtos
piniginės sumos) arba turi sumokėti Bendrovei Sutarties nutraukimo baudą, lygia 100% Rezervacijos mokesčiui. Ši bauda nuskaičiuojama iš Rezervacijos
mokesčio (ar sumokėtos iki atsisakymo nuomos kainos), o likusi suma (jei yra) grąžinama Nuomininkui per 7 (septynias) dienas.
7.3. Nuomininkui atsisakius Sutarties/pareiškus pageidavimą atsisakyti Užsakymo, kuris turėjo būti vykdomas Žemo ir Vidutinio aktyvumo sezono metu (t.y.
rugpjūčio 27 – birželio 16 d.):
7.3.1. Likus 7 (septynioms) ir daugiau dienų iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui datos, Nuomininkui
grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
7.3.2. Likus mažiau nei 7 (septynioms) dienoms iki patvirtintame Užsakyme numatytos Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui datos, Nuomininkas turi
teisę perkelti Nuomos terminą kitam periodui (suderinus su Nuomotoju ir sudarius naują Užsakymą, į kurį būtų įskaitytos prieš tai Nuomininko sumokėtos
piniginės sumos) arba turi sumokėti Bendrovei Sutarties nutraukimo baudą, lygia 100% Rezervacijos mokesčiui. Ši bauda nuskaičiuojama iš Rezervacijos
mokesčio.
7.4. Bendrovė turi teisę savo iniciatyva nesant Nuomininko kaltės, taip pat esant kitoms svarbioms priežastims ir/ar teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis
nutraukti Sutartį informavusi Nuomininką prieš 7 (septynias) dienas. Tokiu atveju Bendrovė grąžina Nuomininkui sumokėtą Rezervacijos mokestį/Nuomos
mokestį pilna apimtimi.
7.5. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį nedelsiant informavusi Nuomininką šiais atvejais (nutraukimas dėl Nuomininko kaltės):
7.5.1. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
7.5.2. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta;
7.5.3. kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip
pat, kai Nuomininkas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo
patikrinimo);
7.5.4. kai Nuomininkas Transporto priemonei sukėlė žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško
vairavimo, dėl kitų šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų);
7.5.5. chuliganiško ir pavojingo vairavimo atveju;
7.5.6. kai Nuomininkas pasišalina iš įvykio vietos;
7.5.7. kai Nuomininkas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
7.5.8. kai Nuomininkas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
7.5.9. kai Nuomininkas nepraneša Bendrovei, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
7.5.10. kai Nuomininkas šiurkščiai pažeidžia šias Taisykles ir (arba) sistemingai nesilaiko Taisyklių, ir (arba) egzistuoja kitos objektyvios aplinkybės, dėl kurių
Bendrovės nuomone Nuomininkas kelia pavojų kitiems Nuomininkams, klientams, visuomenei, Bendrovei, Transporto priemonei;
7.5.11. esant kitoms svarbioms priežastims, taip pat teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis.
7.6. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei nutraukus Sutartį su Nuomininku:
7.6.1. nutraukiamas Paslaugų teikimas;
7.6.2. nutraukiamas su tuo susijusių Bendrovės pareigų vykdymas;
7.6.3. Nuomininkas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas apie nutraukimą gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę
Bendrovei;
7.6.4. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., Nuomininkas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, atsisako grąžinti
Transporto priemonę), 365 KEMPERIAI turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto
priemonę nedalyvaujant Nuomininkui.
7.7. Dėl bet kokių priežasčių nutraukus Sutartį su Nuomininku, 365 KEMPERIAI turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra reikalauti nuostolių dėl Sutarties
nutraukimo patirtų nuostolių atlyginimo, taip pat apriboti Nuomininko galimybę arba uždrausti jam sudaryti Sutartį ateityje ir naudotis Paslaugomis Bendrovės
nustatytą laikotarpį.
7.8. Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, tvarka ir terminais 365 KEMPERIAI turi teisę ir po Sutarties nutraukimo ir Paskyros deaktyvavimo toliau tvarkyti
Nuomininko duomenis, būtinus šiame Taisyklių skyriuje ir Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai pranešdama Nuomininkui elektroniniu paštu; Taisyklių pakeitimai taip pat nurodomi Svetainėje.
Taisyklių pakeitimai įsigalioja praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo pranešimo apie juos Nuomininkams. Jei Nuomininkas užsako Paslaugas (atlieka rezervaciją)
pagal pakeistas Taisykles, laikoma, kad Nuomininkas sutiko su jų pakeitimais. Jau atliktų rezervacijų bei pradėtų kelionių atžvilgiu visais atvejais taikoma
Taisyklių redakcija, galiojusi rezervacijos atlikimo momentu.
8.2. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Paslaugų įkainius, Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdama Svetainėje. Šie pakeitimai
įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje. Jau atliktų rezervacijų (pradėtų kelionių) atžvilgiu taikomi įkainiai, galioję rezervacijos atlikimo momentu.
8.3. Šių Taisyklių tikslais yra laikoma, kad Nuomininkas yra tinkamai raštu informuotas kitą dieną po to, kai: (i) Nuomininkui išsiunčiamas elektroninis pranešimas
jo paskyroje nurodyto elektroninio pašto adresu
8.4. Laikoma, kad Nuomininkas yra tinkamai raštu informavęs Bendrovę kitą dieną po to, kai: (i) iš savo Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adreso išsiunčia
elektroninį pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu nuoma@kemperiai365.lt. Tais atvejais, kai pagal Taisykles Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti
Bendrovę, tokia Nuomininko pareiga yra laikoma tinkamai įvykdyta tik Bendrovę informavus momentinio ryšio priemonėmis, t. y. telefonu.
8.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti dalį ar visas iš šių Taisyklių ir (ar) Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, (i) iš anksto informavusi
apie tai Nuomininką ar visus Nuomininkus raštu (siunčiant bendro pobūdžio pranešimą elektroniniu būdu), ir (ii) užtikrinusi, kad dėl tokio perleidimo nesumažės
Nuomininko teisių apimtis.
8.6. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Nuomininkui pagal Taisykles, priklauso Bendrovei. 365 KEMPERIAI turi teisę ir po Sutarties nutraukimo toliau naudoti
Nuomininko pateiktą turinį, kuris negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei Bendrovės el. parduotuvė, arba kuris susijęs tik su Nuomininko veikla naudojantis
el. parduotuve, arba kuris yra susietas su kitais Bendrovės duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas arba
kuris buvo sukurtas Nuomininko kartu su kitais asmenimis ir kiti klientai ar asmenys gali toliau naudotis turiniu.
8.7. Nuomininkas neturi teisės, o taip pat negali leisti jokiems tretiesiems asmenims:
8.7.1. kurti ar registruoti bet kokius žymenis, domenus, programinės įrangos programų vardus ar pavadinimus, arba socialinių tinklų Nuomininkų vardus ar
profilius, kuriuose yra Bendrovės pavadinimai, ženklai ar kūriniai, arba klaidinamai ar iš esmės panašūs ženklai, vardai, pavadinimai ar kūriniai;
8.7.2. naudoti Bendrovės pavadinimus, ženklus ar kūrinius kaip savo socialinių tinklų profilio paveikslėlį ar ekrano foną;
8.7.3. jokiais tikslais ir būdais neįregistruoti, nenurodyti, nenaudoti, nekopijuoti ir (arba) nereikalauti nuosavybės teisių į vardus, žymenis, ženklus ar kūrinius,
arba bet kokį klaidinamai ar iš esmės panašų vardą, ženklą, žymenį, pavadinimą ar kūrinį atskirai arba kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais,
žodžiais, simboliais, piešiniais ir (arba) kitais kūrybos darbais ar elementais, išskyrus aukščiau nurodytas išimtis.
8.8. Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas
punktas yra laikomas panaikintu.
8.9. Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų turi būti pareikštos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie netinkamai suteiktas Paslaugas.
365 KEMPERIAI sieks atsakyti į Nuomininko pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei 365
KEMPERIAI netenkina Nuomininko pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Nuomininkas, būdamas vartotoju (Nuomininkų-verslininkų atveju toliau einanti
nuostata netaikoma) turi teisę kreiptis į nacionalinę vartotojų teisių apsaugos instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (http://www.vvtat.lt/,
tel. numeris 85 262 67 51; prašymai ar skundai gali būti siunčiami el. pašto adresu https://tarnyba@vvtat.lt%2C/ arba įprastu paštu teritorinių padalinių adresais
http://www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432. Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Nuomininko teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą
teismą.
8.10. Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.
8.11. Visais dėl šių Taisyklių kilusiais klausimais Nuomininkas gali kreiptis į Bendrovę telefonu +370 699 22699, el. paštu nuoma@kemperiai365.lt.

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2023 m. lapkričio mėn.

Scroll to Top